آیا میدانید یکی از اصلی ترین لازمه های موفقیت در بازاریابی شبکه ای چیست؟

همه این حالت را تجربه میکنند، زمانی که ناراحتی و ناامیدی به سراغمان می آید و انگیزه برای کار کردن از بین می رود.مخصوصا اگر در بازاریابی شبکه ای فعالیت میکنید یا در زمینه دیگری کسب و کار خودتان را میسازید که قطعا این حالت را تجربه کرده اید.و به شما میگویم قطعا دوباره هم تجربه میکنید!

باید در این حالت چه کار کنیم؟در این مطلب دقیقا به شما میگویم باید چه کار کنید.

تا حالا شده با هیجان کاری را شروع کنید اما بعد از مدتی آن اشتیاق اولیه از بین رفته باشد و دیگر حس کار کردن نداشته باشید؟

Tony Robbins برای این حالت، مفهومی را بیان میکند که اگر آن را به خوبی درک کنید میتوانید این مشکل را برطرف کنید.

تا به حال به این فکر کرده اید چرا گاهی اوقات افرادی که شرایط یکسانی داشته اند بعدها زندگی های متفاوتی پیدا کرده اند؟ چرا دو نفر کار یکسانی انجام می دهند ولی نتیجه غیریکسانی میگیرند؟